Ogłoszenia, komunikaty

Szanowni Państwo !

Drodzy Uczniowie !

wracamy do szkoły 921x675

Prosimy rodziców, pracowników  szkoły i uczniów o zapoznanie się z zapisami regulującymi pracę szkoły od  18 stycznia 2021 r., zawartymi w Zarządzeniu nr 2/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach z dnia 15 stycznia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pracy w trybie pracy zdalnej i mieszanej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. (scan) dokument ten został opracowany na podstawie  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

oraz Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Organizacja nauki uczniów klas I-III

 • Uczniowie klas I – III realizują naukę w formie stacjonarnej.
 • Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem.
 • Każda klasa ma przydzielony jeden gabinet, w którym odbywać się będą wszystkie lekcje zgodnie z planem( wyjątkiem są zajęcia wychowania fizycznego i informatyki).

Klasa I A- gab. 40

Klasa II A- gab. 39

Klasa II B – gab. 44

Klasa III A- gab. 29- I piętro

Klasa III B- gab. 30 – I piętro

 • Prosimy, aby uczniowie, a w uzasadnionych sytuacjach także rodzice korzystali z następujących wejść do szkoły:

WEJŚCIE A ( naprzeciwko placu zabaw)  - klasy: Ia, IIa, II b

WEJŚCIE C ( naprzeciwko sekretariatu) – klasy: III A, III B,

natomiast WEJŚCIE B (obok kantorka obsługi) - przeznaczone jest tylko  dla dzieci przedszkolnych.

 

 • Zajęcia dla klas I - III mogą się rozpoczynać o różnych godzinach z możliwością dostosowania przerw przez nauczyciela wg potrzeby uczniów i liczebności klas– w zależności od możliwości dowozów uczniów.
 • Obowiązuje zasada, aby grupa uczniów/klasa na miarę możliwości nie kontaktowała się z innymi grupami/klasami.
 • Do grupy przypisani są ci sami, stali nauczyciele, którzy na miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 • Każdy z uczniów ma przypisaną jedną i tę samą ławkę, chyba że lekcje odbywają się w pracowniach przedmiotowych.
 • Uczniowie przed wejściem do każdej klasy dezynfekują dłonie. Szczególnie na zajęcia informatyki i wychowania fizycznego.
 • W czasie zajęć muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Instrument wypożyczony jest przypisany do jednego ucznia przez cały rok szkolny. Rezygnuje się ze śpiewu chóralnego.
 • W klasach mogą znajdować się wyłącznie przedmioty i sprzęty, które można umyć i dezynfekować.
 • Ławki w gabinetach stoją w odległości min. 1,5 m od siebie. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo lub zachowaniem bezpiecznej odległości od siebie.
 • Przybory, podręczniki i zeszyty uczeń przechowuje w tornistrze lub na ławce szkolnej. W trakcie zajęć używa ich tylko na swoim stoliku, nie wymienia się nimi z innymi uczniami.
 • Wszystkie gabinety, sale i części wspólne( korytarze) należy wietrzyć przynajmniej co 45 minut, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także podczas trwania zajęć.
 • W trakcie przerw uczniowie wychodzą na świeże powietrze lub zostają w klasie z wyznaczonym opiekunem (nie przebywają na korytarzach) zgodnie z opracowanym bezpiecznym harmonogramem przerw (w celu uniknięcia gromadzenia się uczniów).
 • Wprowadza się obowiązek prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w otwartej przestrzeni terenu szkoły, jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe.

 

Funkcjonowanie świetlicy:

 • Świetlica swą opieką obejmuje uczniów klas I- III oraz uczniów klas starszych realizujących naukę zdalną w szkole.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub na świeżym powietrzu
 • działalność opiekuńcza uwzględnia aktualne Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.
 • Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w przypadku liczby większej niż 12 (14) uczniów - w salach dydaktycznych. W czasie pobytu dzieci w szkole jedna grupa przebywa na zajęciach w jednej i tej samej sali.
 • Do regulaminu korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych wprowadza się zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 • Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele.
 • Jedna grupa uczniów przebywa w świetlicy lub w razie potrzeby w wyznaczonej i stałej sali.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 • Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem.
 • Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co 45 minut w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Zasady pracy w świetlicy znajdują się w regulaminie świetlicy.

 

Funkcjonowanie biblioteki:

 • Bibliotekę obsługuje jeden nauczyciel.
 • Do pomieszczenia biblioteki uczniowie wchodzą pojedynczo.
 • Biblioteka jest czynna dla uczniów klas I – III.
 • Książki i inne materiały odbiera i podaje nauczyciel, uczniowie nie mają swobodnego dostępu do zasobów biblioteki.
 • Książki i inne materiały odebrane od wypożyczających podlegają kwarantannie – 2 dni i są składowane w pomieszczeniu przylegającym do biblioteki. Na oddanych książkach należy umieścić datę zwrotu i po upływie kwarantanny włączyć je do obiegu.

Dowozy:

 • Poranne dowozy będą odbywały się według dotychczasowego harmonogramu. Odwozy do domu - I kurs o godz. 12.55, II kurs codziennie o godz. 14.20.
 • W autobusach obowiązują maseczki.

Żywienie:

 • Aby móc od stycznia korzystać z bezpłatnych obiadów należy dokonać formalności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szprotawie.
 • Żywienie uczniów odbywać się będzie w stołówce szkolnej.
 • W stołówce szkolnej przebywają wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków oraz pracownicy.
 • Po każdym posiłku, wszystkie blaty, stoły i poręcze krzeseł poddawane są czyszczeniu i dezynfekcji.
 • Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach, w miarę możliwości, pojedynczo, przy oddzielnych stolikach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 • Źródełko wody pitnej jest wyłączone. Dzieci korzystają z napojów podawanych w stołówce szkolnej lub własnych.
 • Obiady w szkole będą wydawane po 3 i 4 podczas przerw: przerwa po 3. lekcji – klasy I – III (zupa) przerwa po 4. lekcji – klasy I-III (drugie danie).
 • Oddziały przedszkolne korzystają ze stołówki szkolnej zachowując w/w zasady w godzinach przeznaczonych dla nich
 • Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku (podczas przerwy śniadaniowej).
 • Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać lub umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzyć.
 • Dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) zostają usunięte z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa w okresie epidemii

 • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły obowiązkowo dezynfekują ręce w wyznaczonym miejscu i zobowiązane są do noszenia środków ochrony osobistej ( przyłbice, maski) w miejscach wspólnych zgodnie z wyznaczonymi procedurami.
 • Przy wejściu głównym, w salach do zajęć oraz w sekretariacie szkoły znajduje się wykaz potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.
 • W szkole mogą przebywać wyłącznie  osoby (uczniowie, pracownicy, rodzice i inne osoby, których obecność w szkole jest niezbędna do realizacji zadań) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Wszystkie osoby znajdujące się w szkole komunikują się między sobą szybko i sprawnie ( bez zbędnych rozmów) zachowaniem  odpowiedniego dystansu.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, duszności, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu ( izolatce), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Dyrektor szkoły wyznacza opiekuna dziecka do czasu odebrania go przez rodziców.
 • Wszystkich uczniów nauczycieli i pracowników oraz osoby przebywające   na terenie szkoły  obowiązują szczególne zasady higieny( częste mycie rąk, odpowiednia ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania nosa , oczu i ust itp).
 1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby, których obecność jest niezbędna do zapewnienia realizacji zajęć oraz uczniowie.
 2. W szkole wyznaczono pomieszczenie (sala nr 22), wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej    i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 3. Podczas pobytu w szkole uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic  we wszystkich częściach wspólnych i ciągach komunikacyjnych, a także w autobusach szkolnych oraz w przestrzeni publicznej – na terenie szkoły, na zewnątrz budynku. Na lekcjach maseczki nie są obowiązkowe.
 4. W każdej sali powinny znajdować się pojemniki z płynami dezynfekującymi.
 5. W szkole zostają uruchomione wszystkie wejścia. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły korzystając z wejść według harmonogramu. 
 6. Szczegółowy harmonogram przerw i wyjść uczniów w czasie lekcji umieszczony zostaje w gablotach informacyjnych. Wychowawcy zapoznają uczniów i ich rodziców z planem lekcji i przerw.
 7. Informacje o nowych przepisach i procedurach przesyłane są przez e-dziennik i umieszczane na stronie internetowej szkoły.
 8. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 9. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego o większym nasileniu dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. Według opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego szkoła przejdzie na system pracy mieszany lub zdalny.
 10. Umożliwia się uczniom, w szczególności ze zmniejszoną odpornością na choroby zgodnie ze wskazaniem lekarskim pozostanie w domu (zgodnie zaświadczeniem lekarskim/ po konsultacji medycznej). Szkoła zapewnia formę nauczania zdalnego  na ten czas.
 11. Dodatkowe środki ostrożności w porozumieniu z rodzicami obowiązują w przypadku dzieci z chorobami przewlekłymi - obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, obowiązek  osłony ust i nosa.
 12. Dopuszcza się na wniosek rodziców ucznia w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego prowadzenie zajęć w ramach nauczania indywidualnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 13. Wszystkie klasowe zebrania i konsultacje z rodzicami mogą odbywać się za pomocą Classroomu.

Uczniowie:

 

 • Uczeń przychodzi do szkoły z własnymi przyborami i podręcznikami, maseczką, wodą oraz drugim śniadaniem.
 • W szkole podczas zajęć mogą przebywać wyłącznie uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mają zakaz przynoszenia do szkoły zbędnych prywatnych przedmiotów, zabawek itp.
 • Uczniowie przychodząc do szkoły, w szafkach indywidualnych zostawiają tylko okrycie wierzchnie. Wychowawca wskazuje uczniom szafki (co druga szafka może być zajmowana przez ucznia). Podręczniki i przybory szkolne mają w swoich torbach w wyznaczonych klasach.
 • Wszyscy uczniowie bezwzględnie przestrzegają wszystkich procedur dotyczących bezpieczeństwa i higieny w szkole ( szczególnie częste mycie rak, dezynfekcja rąk przed każda lekcją, odpowiedni sposób kichania, zachowanie dystansu w szkole podczas zajęć i na przerwach)
 • W autobusie obowiązkowe są maseczki.
 • Uczniowie po przyjściu do szkoły udają się bezpośrednio do miejsca swoich szafek, zostawiają tam wyłącznie nakrycie wierzchnie, następnie idą do wyznaczonego dla ich klasy gabinetu i tam czekają na dzwonek rozpoczynający lekcję ( pod opieka nauczyciela) Nie chodzą po korytarzu.

Nauczyciele i wychowawcy:

 • Nauczyciele prowadzący zajęcia monitorują i zwracają uwagę, aby uczniowie myli ręce wodą z mydłem oraz dezynfekowali je. Szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Wszyscy nauczyciele opiekujący się uczniami i pozostali pracownicy korzystają z indywidualnych środków ochrony osobistej — jednorazowych rękawiczek, maseczek na usta i nos lub przyłbic, a także fartuchów z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 • Nauczyciele i wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami i procedurami bezpieczeństwa  obowiązują w placówce   i wyjaśniają dlaczego zostały wprowadzone.
 • Dopilnowują, aby uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety regularnie myli ręce wodą z mydłem.
 • Wszyscy nauczyciele organizują zajęcia zgodnie z obowiązującymi procedurami dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa.
 • Monitorują systematyczną dezynfekcję przyborów, zabawek, mebli oraz  usunięcie z sali przedmiotów zbędnych.
 • Dokonują wietrzenia sali, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 • Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

Rodzice:

 

 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów i obostrzeń  dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, w przypadku gdy jest to niezbędne, zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzice dzieci zobowiązani są do utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego ze szkołą i wychowawcami oraz codziennego sprawdzania informacji w e-dzienniku
 1. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała dziecka, – załącznik nr 1
 • Rodzice po przyprowadzeniu najmłodszych dzieci oddają je pod opiekę nauczyciela dyżurującego lub opiekuna grupy i odbierają po skończonych zajęciach o ustalonej godzinie przed szkołą lub w drzwiach wejściowych, zachowując dystans społeczny wobec innych osób. Uczniów dojeżdżających odbiera z autobusu  i odprowadza do autobusu wychowawca świetlicy lub wyznaczony nauczyciel. Dzieci do szkoły mogą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe, a także nie przebywające na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 • Rodzice dzieci, u których wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem niezwłocznie zawiadamiają dyrektora szkoły oraz kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia powinni zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Rodzice przekazują dyrektorowi i nauczycielom istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 • Obowiązkiem rodzica jest zaopatrzenie dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust.
 1.  Rodzice systematycznie  przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny. Przypominają, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem,  nie podawać ręki na powitanie i zachowywać dystans społeczny

Zwracają uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 • Rodzice zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową.

Kontynuacja nauczania zdalnego w klasach IV- VIII

 • Uczniowie klas IV- VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym. Lekcje odbywają się on- line za pomocą platformy Classroom, w czasie rzeczywistym, według planu lekcji.
 • Szkoła umożliwia realizację zajęć zdalnych w szkole dla uczniów klas IV – VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu. Potrzebę realizacji takich zajęć należy zgłosić wychowawcy.
 • Nie ulega zmianie tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania.
 • Nauczyciele realizują nauczanie z wykorzystaniem form, metod i technik właściwych dla nauczania na odległość.
 • Nauczyciele prowadzą pracę zdalną, z zastrzeżeniem, że istnieje możliwość pracy nauczyciela w szkole z zachowaniem odpowiednich procedur ogłoszonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz inne właściwe podmioty w okresie „Stanu epidemii”.
 • Uczniowie realizują zadania zdalnie, w domach rodzinnych. Uczą się w godzinach swojego planu lekcji, z pominięciem zajęć świetlicowych, bibliotecznych.

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.