Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

W naszej szkole, uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą skorzystać z pomocy pedagoga i psychologa. Uczniowie mogą uzyskać wsparcie gdy: mają problemy w szkole lub poza szkołą, których nie potrafią sami przezwyciężyć; nie mają z kim porozmawiać o swoich troskach; czują się nie rozumiani; nie czują się bezpiecznie, są w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi; potrzebują pomocy ze strony innych osób dorosłych w sprawach, z którymi nie potrafią sobie poradzić; mają trudności w podjęciu decyzji dotyczących wyboru dalszego kształcenia bądź zawodu; szukają możliwości rozwijania swoich zainteresowań, pasji i uzdolnień. Zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy i wsparcia.

 GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

mgr Elżbieta Fajkierz

Poniedziałek  7 30 – 15 30    (przyroda kl. VI b – 2 l., przyroda kl. VI a –6 l.)

Wtorek           8 45 – 15 00    

Środa              7 30 – 12 40     (przyroda kl. VI b – 2 l.)

Czwartek        8 45 – 14 00    (przyroda kl. V c – 4 l.)

Piątek              7 30 – 11 45    (przyroda kl. VI a – 3 l.)

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

mgr Alicja Pachlińska

Poniedziałek

8.00 – 13.30

Wtorek

9.45 – 11.45

Środa

8.00 – 13.30

Czwartek

8.00 – 13.30

Piątek

8.00 – 14.30

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:

mgr Katarzyna Gajewska

Poniedziałek

7.30 – 13.30

Wtorek

7.30 – 12.30

Środa

11.45 – 16.00

Czwartek

11.45 – 16.00

Piątek

7.30 – 15.00

 

 

Do zadań pedagoga i psychologa szkolnego należy  w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
 3. udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców  i innych specjalistów w:
  1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog i psycholog szkolny realizuje powyższe zadania współpracując m.in. z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szprotawie, Sądem Rejonowym w Żaganiu.