Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

WIZJA I MISJA

Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego

 w Wiechlicach

Szkoła Podstawowa w Wiechlicach powinna posiadać wysoki poziom nauczania realizowany przez otwartość na wiedzę, umiejętność korzystania z różnych źródeł w celu zdobywania potrzebnych informacji i przetwarzania ich oraz właściwie kształtować osobowość ucznia.

Misją szkoły w obszarze pracy wychowawczej jest wszechstronny rozwój uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i moralnym w bezpiecznym oraz przyjaznym środowisku szkolnym.

Misja naszej szkoły - szkoły podstawowej - powinna opierać się na:

wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka,  który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,

wpajaniu sytemu wartości ogólnoludzkich,

kształtowaniu tolerancji,

nauczaniu pracy nad sobą,

kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych,

wzbudzaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności,

promowaniu zdrowego stylu życia,

eliminowaniu agresji, przeciwdziałaniu dyskryminacji,

przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu kulturalnym,

wykształceniu ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności,

wykształceniu ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę.

 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach to:

osoba dobrze wykształcona, otwarta na wiedzę,

osoba o szerokich kompetencjach społecznych,

osoba odznaczająca się kulturą, etyką, aktywnością,

uczeń godnie reprezentujący rodzinę, tradycje szkół związane z postaciami swoich patronów oraz ojczyznę.

 

Wizja szkoły:

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wiechlicach pracuje nad nowym kształtem placówki przyjaznej uczniom i rodzicom, jako głównym odbiorcom oferty edukacyjnej.

Działania naszej szkoły powinny zmierzać w następujących kierunkach:

1. Uczniowie:

 • wykazują duże zaangażowanie w osiąganiu sukcesu,
 • są odpowiedzialni za własne uczenie się,
 • wykazują samodzielność w rozwiązywaniu problemów,
 • właściwie funkcjonują w rodzinie, społeczności szkolnej, lokalnej, w demokratycznym państwie,
 • mają świadomość problemów Europy i świata,
 • umiejętnie korzystają ze środków masowej komunikacji, zdobyczy techniki i urządzeń multimedialnych.

2. Nauczyciele:

 • prezentują wysokie kwalifikacje,
 • zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego,
 • efektywnie i sprawnie kierują procesem edukacyjnym,
 • pracują metodami aktywnymi.

3. Programy edukacyjne:

 • są dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, modyfikowane,
 • umożliwiają indywidualizację procesu kształcenia,
 • realizowane są innowacje pedagogiczne.

4. Zarządzanie szkołą:

 • sprawne i skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi,
 • budowanie wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości.

5. Funkcjonowanie w społeczności lokalnej:

 • współpraca z rodzicami w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych szkoły,
 • kształcenie pożądanych postaw wśród uczniów poprzez wspólne działanie szkoły, rodziny i środowiska,
 • współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym  szkołę oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży. 

 


 

Cele główne Programu Rozwoju Szkoły

 1. Doskonalenie wewnętrznego systemu jakości w celu zapewnienia rozwoju organizacyjnego.
 2. Stworzenie efektywnego systemu współpracy z rodzicami.
 3. Upowszechnienie osiągnięć szkoły w środowisku.
 4. Zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przez nauczycieli.
 5. Zapewnienie zdrowych i higienicznych warunków pracy i nauki.
 6. Zapewnienie każdemu uczniowi wsparcia i szansy rozwoju.
 7. Zapewnienie każdemu potrzebującemu uczniowi wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Podnoszenie poziomu nauczania oraz poprawa wyników egzaminu zewnętrznego gimnazjalnego.
 9. Sprawne zarządzanie placówką.
 10. Tworzenie warunków do zapewnienia wysokiej jakości pracy szkoły.