Początek roku szkolnego 2017/18
Piękne chwile ...
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Piosenka w wykonaniu naszych uczniów...
Otwarcie placu zabaw ...
Przedszkolaki miały radość.

rzecznik ucznia

 

       Drodzy Uczniowie! W roku szkolnym 2017/2018 Rzecznikiem Praw Ucznia została  pani Gabriela Laudacka, której gratulujemy wyboru.

W naszej szkole są  respektowane Wasze prawa, ale bywają różne sytaucje  Pamiętajcie, że w przypadku kwestii spornych zawsze możecie się zwrócić do wybranego przez Was w drodze demokratycznych wyborów rzecznika. Życzymy jednak, by takich niejasnych spraw było  jak najmniej. 

 .

 

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA I DZIECKA

Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach

§ 1

Funkcja i rola Rzecznika Praw Ucznia i Dziecka

 1. Rzecznik Prawa Ucznia i Dziecka stoi na straży tych praw, z ukierunkowaniem ich na dobro dziecka, zapewnienia jego harmonijnego i pełnego rozwoju, poszanowania jego godności i podmiotowości.
 2. Rolą Rzecznika jest upowszechnianie praw ucznia i dziecka wśród wszystkich członków społeczności szkolnej.
 3. Rzecznik pełni rolę mediatora i pośrednika miedzy uczniami, a także między uczniem, a nauczycielem w sytuacji spornej.
 4. Funkcję tę Rzecznik pełni z „urzędu” i w kwestiach wątpliwych, spornych co do meritum sprawy może zwołać zespół doradczy w składzie: dyrektor, nauczyciel – wychowawca, pedagog lub psycholog szkolny, uczeń lub grupa uczniów zgłaszających problem w celu znalezienia najbardziej optymalnego wyjścia z sytuacji problemowej.
 5. Rzecznik nie pełni funkcji pośrednika między rodzicami a nauczycielami.

§ 2

Kompetencje i zadania

 1. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia i Dziecka jest reprezentantem ogółu uczniów.
 2. Rzecznik Praw Ucznia i Dziecka dba o przestrzeganie praw ucznia i dziecka na terenie szkoły, a także łagodzi i rozwiązuje konflikty oraz sytuacje sporne między uczniami, jak również między uczniami i nauczycielami.
 3. Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia i Dziecka należy w szczególności:
 • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
 • interweniowanie w razie naruszenia podstawowych praw,
 • kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych.

  4. Rzecznik Praw Ucznia i Dziecka ma prawo:
 • do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania,
 • brać udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
 • wyrażać opinie o konfliktach na linii uczeń –uczeń, uczeń –nauczyciel, pracownik szkoły,
 • zgłaszać uwagi w sprawie oceny z zachowania.

  5. Rzecznik staje m.in. w obronie prawa ucznia do:
 • poszanowania godności osobistej,                                  
 • życzliwego traktowania przez nauczyciela,
 • wolnego wyrażania myśli i przekonań.
  6. Rzecznik Praw Ucznia i Dziecka ma obowiązek zachować obiektywizm w stosunku do każdej ze stron.
  7. Do Rzecznika Praw Ucznia i Dziecka może się zgłaszać każdy uczeń.
  8.Rzecznik pracuje w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego, Statut Szkoły i Konwencję Praw Dziecka.
  9. Rzecznik wybierany jest demokratycznie w głosowaniu tajnym na okres roku.

§ 3

Zasady działania Rzecznika

 1. Rzecznik nie może odmówić pełnienia swych obowiązków z następujących przyczyn:

- brak czasu,

- bagatelizowanie zaistniałego problemu.

 

§ 4

Regulamin przeprowadzania wyborów Rzecznika Praw Ucznia i Dziecka

 

 1. Rzecznik Praw Ucznia i Dziecka wybierany jest i działa w każdej ze szkół wchodzących w skład Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach.
 2. Rzecznik Praw ucznia i Dziecka jest wybierany na okres jednego roku. Kadencja rozpoczyna się od początku listopada, kończy 31 października następnego roku.
 3. Wybory przeprowadzane są w końcu października.
 4. Kandydatów zgłasza Samorząd Uczniowski - spośród pełnozatrudnionych nauczycieli w placówce.
 5. W/w nauczyciele wyrażają zgodę na kandydowanie.
 6. W skład komisji wyborczej wchodzi przedstawiciel dyrekcji, pedagog szkolny, dwóch przedstawicieli Rady Uczniowskiej.
 7. Sposób przeprowadzenia wyborów:
 • do głosowania uprawnieni są wszyscy uczniowie kl. IV – VII szkoły podstawowej i klas     II – III gimnazjum,
 • udział w wyborach jest dobrowolny,
 • wybory odbywają się podczas zajęć z wychowawcą klasy,
 • każdy uczeń otrzymuje kartkę do głosowania z pieczątka szkoły i wpisuje na niej jedno nazwisko wybranego nauczyciela – kandydata.

8. Rzecznikiem Praw Ucznia i Dziecka zostaje osoba, która uzyskała najwyższą liczbę głosów.

9. W przypadku uzyskania takiej samej najwyższej liczby głosów, przeprowadzone jest ponowne głosowanie z udziałem kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.

10. Swoją funkcję Rzecznik Praw Ucznia i Dziecka pełni nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.

11. Z przeprowadzonych wyborów zostaje sporządzony protokół.

§ 5

Tryb odwoływania Rzecznika Praw Ucznia i Dziecka

 1. Rzecznik Praw Ucznia i Dziecka może być odwołany przez Dyrektora szkoły:
 • na wniosek Samorządu Uczniowskiego,
 • na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora szkoły,
 • na wniosek samego Rzecznika.