Ogłoszenia, komunikaty

4 majaSzanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie !

W związku z ogłoszonymi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  nowymi zasadami organizacji pracy szkół od 4 maja br. uczniowie wszystkich klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

W okresie 4 do 16 maja uczniowie klas IV- VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym.

Według zapowiedzi Ministerstwa Edukacji i Nauki  od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII przejdą na naukę w tzw. systemie hybrydowym, a  od 31 maja br. wszyscy uczniowie będą się uczyć już stacjonarnie w szkołach.

 

Organizacja nauki dzieci z oddziałów przedszkolnych

 • Dzieci z oddziałów przedszkolnych kontynuują naukę stacjonarną.
 • Oddziały przedszkolne pracują zgodnie z zatwierdzoną organizacją pracy przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej.
 • Jedna grupa dzieci może przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Wszystkie sale dostosowano do wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Każde dziecko ma przypisaną jedną i tę samą ławkę/stolik.
 • Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, stali opiekunowie, wskazani przez dyrektora szkoły.
 • W szkole wyznaczono pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • W placówce nie mogą przebywać osoby z zewnątrz.
 • Rodzice oddają dzieci pod opiekę wychowawcy lub pomocy przedszkola i odbierają po skończonych zajęciach w drzwiach bocznych( wejście B).
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe, a także nie przebywające w izolacji domowej.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, w tym szczególnie sugerujących chorobę zakaźną.
 • Rodzice dzieci zobowiązane są do utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego ze szkołą.
 • Przy wejściu do przedszkola dzieciom mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym oraz następuje dezynfekcja rąk.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 • Rodziców obowiązuje zakrywanie nosa i ust za pomocą maseczki

Organizacja nauki uczniów klas I-III 

 • Uczniowie klas I – III realizują naukę w formie stacjonarnej.
 • Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem.
 • Każda klasa ma przydzielony jeden gabinet, w którym odbywać się będą wszystkie lekcje zgodnie z planem( wyjątkiem są zajęcia wychowania fizycznego i informatyki).

Klasa I A- gab. 40

Klasa II A- gab. 39

Klasa II B – gab. 44

Klasa III A- gab. 29- I piętro

Klasa III B- gab. 30 – I piętro

 • Prosimy, aby uczniowie, a w uzasadnionych sytuacjach także rodzice korzystali z następujących wejść do szkoły:

WEJŚCIE A ( naprzeciwko placu zabaw)  - klasy: Ia, IIa, II b

WEJŚCIE C ( naprzeciwko sekretariatu) – klasy: III A, III B,

natomiast WEJŚCIE B (obok kantorka obsługi) - przeznaczone jest tylko  dla dzieci przedszkolnych.

 • Obowiązuje zasada, aby grupa uczniów/klasa na miarę możliwości nie kontaktowała się z innymi grupami/klasami.
 • Do grupy przypisani są ci sami, stali nauczyciele, którzy na miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 • Każdy z uczniów ma przypisaną jedną i tę samą ławkę, chyba że lekcje odbywają się w pracowniach przedmiotowych.
 • Uczniowie przed wejściem do każdej klasy dezynfekują dłonie. Szczególnie na zajęcia informatyki i wychowania fizycznego.
 • Ławki w gabinetach stoją w odległości min. 1,5 m od siebie. Uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo lub zachowaniem bezpiecznej odległości od siebie.
 • Przybory, podręczniki i zeszyty uczeń przechowuje w tornistrze lub na ławce szkolnej. W trakcie zajęć używa ich tylko na swoim stoliku, nie wymienia się nimi z innymi uczniami.
 • Wszystkie gabinety, sale i części wspólne( korytarze) należy wietrzyć przynajmniej co godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także podczas trwania zajęć.
 • W trakcie przerw uczniowie wychodzą na świeże powietrze lub zostają w klasie z wyznaczonym opiekunem (nie przebywają na korytarzach) zgodnie z opracowanym bezpiecznym harmonogramem przerw (w celu uniknięcia gromadzenia się uczniów).
 • Wprowadza się obowiązek prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w otwartej przestrzeni terenu szkoły, jeżeli pozwalają na to warunki pogodowe.

Organizacja nauki uczniów klas IV-VIII 

 • Uczniowie IV- VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym.
 • Lekcje odbywają się on- line za pomocą platformy Classroom, w czasie rzeczywistym, według planu lekcji.
 • Nie ulega zmianie tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania. Szkoła zachowuje swój dotychczasowy tygodniowy rozkład zajęć, z zastrzeżeniem, że nie realizowane są zajęcia świetlicowe i biblioteczne.
 • Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 1. W przypadku uczniów, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

 

Dowozy, droga do i ze szkoły

 

 • W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie zobowiązani są do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, m.in. stosowanie maseczek (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
 • Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 • Poranne dowozy odbywają się według stałego harmonogramu. Odwozy do domu - I kurs o godz. 12.55, II kurs codziennie o godz. 14.20
 • W autobusach obowiązują maseczki.

Żywienie:

 • Żywienie uczniów odbywa się w stołówce szkolnej.
 • W stołówce szkolnej przebywają wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków oraz pracownicy.
 • Po każdym posiłku, wszystkie blaty, stoły i poręcze krzeseł poddawane są czyszczeniu i dezynfekcji.
 • Spożywanie posiłków odbywa się w tych samych grupach, w miarę możliwości, pojedynczo, przy oddzielnych stolikach i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 • Źródełko wody pitnej jest wyłączone. Dzieci korzystają z napojów podawanych w stołówce szkolnej lub własnych.
 • Obiady w szkole będą wydawane po 3 i 4 podczas przerw: przerwa po 3. lekcji – klasy I – III (zupa) przerwa po 4. lekcji – klasy I-III (drugie danie).
 • Oddziały przedszkolne korzystają ze stołówki szkolnej zachowując w/w zasady w godzinach przeznaczonych dla nich.
 • Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku (podczas przerwy śniadaniowej).
 • Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 

Funkcjonowanie biblioteki:

 

 • Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00
 • Bibliotekę obsługuje jeden nauczyciel.
 • Do pomieszczenia biblioteki uczniowie wchodzą pojedynczo.
 • Książki i inne materiały odbiera i podaje nauczyciel, uczniowie nie mają swobodnego dostępu do zasobów biblioteki.
 • Książki i inne materiały odebrane od wypożyczających podlegają kwarantannie – 2 dni i są składowane w pomieszczeniu przylegającym do biblioteki. Na oddanych książkach należy umieścić datę zwrotu i po upływie kwarantanny włączyć je do obiegu.

Funkcjonowanie  świetlicy

 • Nauczyciele świetlicy prowadzą zajęcia stacjonarne wobec uczniów klas I- III, uczących się stacjonarnie oraz wspomagają uczniów i nauczycieli w nauce i pracy zdalnej.
 • Dyrektor zapewnia zorganizowanie opieki świetlicowej dla dzieci pochodzących z rodzin, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub na świeżym powietrzu
 • rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
 • Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, każdorazowo ci sami, stali nauczyciele.

Konsultacje z nauczycielami,  specjalistami, kontakt z bibliotekarzem

 • Konsultacje rodziców i uczniów z nauczycielami odbywają się drogą zdalną: przez e-dziennik lub inne komunikatory, narzędzia ustalone przez nauczyciela, np. telefon, Messenger, Classroom -na bieżąco, ponadto konsultacje odbywają się zgodnie z ustalonym planem.
 • Konsultacje z pedagogiem i psychologiem odbywają się przede wszystkim zdalnie: przez e-dziennik, Classroom i telefony:

Pedagog - pod numerem telefonu 511 432 375
Poniedziałek - 9:00 -15:30
Wtorek 9:00 -14:30
Środę 9:00 -15:30
Czwartek 9:00 -14:30
Piątek 9:00 -13:00

Psycholog - pod numerem telefonu 511 432 286
Poniedziałek 11:45- 15:20
Wtorek 7:30- 11:30
Środa 12:45- 15:20
Piątek 7:30- 11:30

 • Wychowawcy świetlicy oraz nauczyciel bibliotekarz wspomagają uczniów i nauczycieli w nauce i pracy zdalnej. Preferowany kontakt przez e-dziennik, Messenger lub inny wskazany przez wymienionych nauczycieli i przesłany do wiadomości uczniów i rodziców.

 

Inne informacje dotyczące funkcjonowania szkoły :

 • W okresie „Stanu epidemii” obowiązuje zakaz wejścia na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji koniecznych, w tym wejścia do pracy, miejsca nauki. Na teren szkoły wejście jest możliwe tylko w 7:00 – 16:00.
 • Administracja, w tym dyrekcja szkoły wykonuje zadania na terenie placówki z zachowaniem odpowiednich procedur ogłoszonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz inne właściwe podmioty w okresie „Stanu epidemii” , a także w formie pracy zdalnej.
 • Sekretariat szkoły ogranicza obsługę klientów do niezbędnego minimum. Sekretariat szkoły jest czynny codziennie w godzinach 7:00–15:00. Sprawy  szkolne można załatwiać drogą elektroniczną, kierując na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie: 511 432 269, 683767553. Kontakt osobisty tylko w sytuacji absolutnie koniecznej. Interesanci wpuszczani są do sekretariatu pojedynczo. Dokumenty można pozostawiać w skrzynce przy drzwiach wejściowych od strony sekretariatu – koniecznie dołączyć dane kontaktowe, np. numer telefonu lub adres email.
 • Dyrekcja szkoły (dyrektor, wicedyrektor) jest dostępna zdalnie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Kontakt telefoniczny i mailowy przez sekretariat szkoły lub dyrektor: 511432435, wicedyrektor: 511432375 oraz przez e-dziennik.
 • Zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli udziela informatyk. Kontakt z informatykiem w godzinach 700 – 1500 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu: 684135799, wew. 6 oraz przez pocztę mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pracę szkoły reguluje Zarządzenie nr 11/2021Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.