Edukacja domowa

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 37 ut. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe dyrektor szkoły może na wniosek rodziców w formie decyzji zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku nauki poza szkołą. Prawo umożliwia rozpoczęcie edukacji domowej w każdym momencie.

Edukacja domowa to forma kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka, w miejsce szkoły, biorą na siebie rodzice. Uczniowie nie uczęszczają do szkoły, pomimo, że są formalnie jej uczniami, nie biorą udziału w tradycyjnych lekcjach, nie mają sprawdzianów, kartkówek, zadań domowych. Uczą się w swoim tempie, w dogodnym dla siebie miejscu i czasie, realizując obowiązującą podstawę programową.

Rodzice są dla nich wsparciem, wspólnie z nimi organizują przestrzeń do nauki, opracowują plan działania, podejmują inicjatywy służące realizacji celów dydaktycznych.

Obowiązkiem uczniów jest przystąpienie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.

Edukacja domowa jest bezpłatna, dostępna dla każdego, również dla uczniów przebywających poza krajem.

OFERTA:

Edukacja domowa to alternatywa do tradycyjnej formy edukacji na terenie województwa lubuskiego, a obecnie (po zniesieniu rejonizacji) i całego kraju, dla rodziców i uczniów, którzy sami chcą pokierować losami edukacji swoich dzieci, spełniać pasje dziecka bez konieczności uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych na terenie placówki. Oczywiście prawo oświatowe daje taką możliwość, aby spełniać obowiązek szkolny poza szkołą, ale należy pamiętać również o obowiązkach ustawowych. Najważniejszym z nich jest zaliczenie obowiązkowych egzaminów klasyfikacyjnych z przedmiotów w ramach podstawy programowej.

BEZPŁATNA EDUKACJA

Swobodny dostęp do nauczyciela – uczniowie jak i rodzice mają możliwość korzystania bezpłatnie z konsultacji u nauczyciela on-line.
Dostęp do dziennika elektronicznego szkoły, który służy do bieżącej komunikacji z kadrą szkoły – dostęp dla ucznia jak i rodzica.
Pakiet informacji niezbędnych do efektywnego realizowania procesu nauki poza szkołą, który otrzymujecie Państwo na początku roku szkolnego w formie listu powitalnego.
Podręczniki, niezbędne pomoce naukowe otrzymuje każdy uczeń na dany rok szkolny. Po zakończeniu roku zobowiązany jest do ich zwrócenia.
Udział w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę: kółka zainteresowań, warsztaty, laboratoria, spotkania.
Udział w konkursach przedmiotowych, kuratoryjnych, artystycznych wedle zgłoszonych potrzeb.
Szkoła zapewnia możliwość konsultacji w zakresie treści programowych. Szkoła zapewnia stały kontakt z nauczycielami przedmiotowymi poprzez e-dziennik. Można skorzystać z indywidualnych (osobistych) konsultacji z nauczycielem, ustalić z nim zakres materiału do zaliczenia, porozmawiać o tym, co należy brać pod uwagę podczas edukacji dziecka, dowiedzieć się o preferencje egzaminatora co do treści i sposobu przeprowadzenia egzaminu pisemnego i ustnego.

ZAPRASZAMY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGI W WIECHLICACH


Rodzinne spotkania integracyjne z kadrą szkoły na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, będące okazją do głębszego poznania się, pobycia bliżej siebie, owocnych startów i podsumowań.
Doświadczona, przyjazna i uśmiechnięta kadra jest do Państwa dyspozycji pod mailem i nr telefonu, a także codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:oo – 16:oo na miejscu w szkole (prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt stacjonarnych).


ŚWIADECTWO JAK W TRADYCYJNEJ SZKOLE


Uczeń staje się częścią szkolnej społeczności po dopełnieniu przez rodziców/opiekunów wymaganych formalności. Po ukończeniu danego etapu edukacji otrzymuje świadectwo, tak jak w tradycyjnej szkole.

WAŻNE ZMIANY


Począwszy od 1 lipca 2021 r. rodzicom łatwiej wnioskować o zorganizowanie dla ich dziecka edukacji domowej.


EDUKACJA DOMOWA BEZ REJONIZACJI:


Według nowych przepisów zezwolenie na edukację domową będzie mogło być wydane niezależnie od tego, gdzie znajduje się przedszkole lub szkoła. Dotychczas przedszkole lub szkoła, do której do której dziecko zostało przyjęte, musiały znajdować się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko.


BRAK WYMOGU OPINII PPP:


Na stałe uchylono obowiązek dołączania do wniosku opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

1. Złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych:
a) wniosku o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą – Wniosek rodziców o ED
b) kwestionariusza kandydata na ucznia do szkoły podstawowej w edukacji domowej – Karta zgłoszeniowa
c) oświadczenia rodziców/opiekunów o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia – Oświadczenie realizacja pp
d) zobowiązania rodziców/opiekunów do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych – Zobowiązanie Rodziców egzaminy,
e) złożenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych – Klauzula informacyjna RODO
f) w przypadku kontynuowania kształcenia na koniec roku szkolnego, świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.
2. Zapoznanie się i podpisanie przez Rodzica i dziecko listu powitalnego.

CO ROBIĆ, KROK PO KROKU:


1. Skontaktuj się ze szkołą, zdobądź ważne dla siebie informacje, nr telefonu: 683767553.
2. Pobierz w/w dokumenty rekrutacyjne. Wydrukuj, wypełnij i podpisz.
3. Zrób skan wszystkich dokumentów.
4. Dostarcz dokumenty lub wyślij skany na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Oryginały wyślij na adres: Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego ul. Brzozowa 17, 67-300 Wiechlice, woj. lubuskie
6) Oczekuj na informację zwrotną ze szkoły.
Umów się na spotkanie z dyrektorem szkoły: Cecylia Brodzińska, tel. 511432435

Egzaminy mogą odbywać się w ciągu roku całego roku szkolnego. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że uczniowie w różnym tempie są w stanie przygotować się do egzaminów i chcą/mogą/są gotowi, by zdawać egzamin w każdym momencie roku szkolnego. Wystarczy umówić się na dogodny termin z nauczycielem przedmiotu.
Egzaminy przeprowadzane w przyjaznej, życzliwej atmosferze stacjonarnie w szkole lub w trybie on-line.
Terminy oraz tryb egzaminów ustalamy wspólnie, dostosowujemy je do wzajemnych potrzeb. Egzaminy można zdawać w dogodnym dla siebie czasie, przez cały rok szkolny.
Informację zwrotną na temat przebiegu egzaminu, jego wyniku, postępów ucznia, mocnych stron oraz obszarów do pracy – drogą mailową otrzymuje uczeń oraz rodzic, po zrealizowanym egzaminie.
Każdego ucznia obowiązują egzaminy pisemne i ustne. W klasach 1-3 egzaminy mają formę zabawy, luźnej rozmowy, podczas której uczniowie wykonują zadania pisemne, ustne, które następnie ocenia nauczyciel. W klasach starszych najpierw (zazwyczaj) podchodzi się do egzaminu pisemnego. Egzamin pisemny ma zazwyczaj formę testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi. Czas trwania egzaminu pisemnego przewidziany jest na 60 minut. Kolejna część to egzamin ustny (około 30 min.), podczas którego uczeń może się pochwalić tym, co robił w ramach danego przedmiotu w danym roku, pokazać materiały, prezentacje, makiety itp. Dopuszczalna jest również część ustana, czyli takie dopytanie, uzupełnienie treści pisemnej z materiałów zagadnień, które uczeń zna wcześniej i z których losuje 3 zagadnienia. Wystawiając ocenę, egzaminator bierze pod uwagę wyniki zarówno z części pisemnej, jak i ustnej. Ocena końcowa nie jest średnią z obu części egzaminu. To raczej ocena tego, co dany uczeń zaprezentował, bo trudno ocenić wiedzę podczas jednego spotkania.
Atmosfera podczas egzaminów jest przyjazna i pełna szacunku w stosunku do ucznia. Nie zależy nam na udowadnianiu, że uczeń czegoś nie opanował, wręcz przeciwnie, chcemy pokazać, jak wiele udało mu się zrobić w ciągu roku/okresu.
W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń ma możliwość przystąpienia do egzaminu poprawkowego w ostatnim tygodniu ferii letnich.

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.