Rodzice
Dzień Edukacji Narodowej
Samorząd Szkolny

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami, które odbędą się 13 lutego 2020 r. o godz. 16.00. 

konsultacjeDrodzy rodzice, 16 stycznia br. w  godz. od 16.00 do 17.00 odbędą się konsultacje z nauczycielami. Zapraszamy serdecznie!

Zapraszamy rodziców na zebrania z wychowawcami, które odbędą się 19 grudnia br. o godz. 16:00.

Załącznik do zarządzenia Nr 0050/119/2019.
Burmistrza Szprotawy
z dnia 25.07. 2019 r.
Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Szprotawa
§ 1. Przepisy ogólne
1. Organizatorem dowozu uczniów do szkół na terenie gminy jest Gmina Szprotawa w imieniu której działa Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie.
2. Listę uczniów dowożonych do szkoły ustala dyrektor szkoły i przekazuje organizatorowi dowozu.
3. Autobusy odjeżdżają z przystanków o godzinie ustalonej w rozkładzie jazdy.
4. Bezpośrednią opiekę nad uczniami w autobusie sprawuje opiekun.
5. Z dowozu powinien korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych,
przy czym dłuższa nieobecność ucznia powinna być zgłoszona przez rodzica/opiekuna
6. Organizatorem dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych jest Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie.
7. Autobusem mogą być dowożone inne osoby pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Organizator dowozu oraz opiekun nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu korzystania z dowozu przez w/w osoby.
8. Szkoły informują organizatora dowozów o tygodniowym planie zajęć w celu dostosowania terminów dowozów uczniów.
9. Organizator przewozu współdziała z przewoźnikiem i dyrektorami szkół.
10. Dyrektor z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje organizatora o planowanych zmianach w terminach\godzinach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki
w szkole.
11. Szkoła oraz rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozów.
§ 2. Obowiązki Szkoły
1. Każda szkoła zobowiązana jest dostosować tygodniowy plan zajęć do terminów dowożenia uczniów, tak aby czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć oraz czas odjazdu po skończonych zajęciach do domu był jak najkrótszy.
2. Dyrektorzy szkół przekazują organizatorowi dowozów:
1) listę uczniów dowożonych autobusami szkolnymi w podziale na poszczególne trasy, w terminie
do 15 lipca każdego roku, na formularzu wg. wzoru ustalonego przez Dyrektora CUW;
2) listę uczniów dojeżdżających na podstawie biletów miesięcznych na koszt organizatora dowozu
w podziale na poszczególne trasy, w terminie do 15 lipca każdego roku, na formularzu wg. wzoru ustalonego przez Dyrektora CUW;
3) karty zgłoszeń uczniów, w terminie do 7 września każdego roku, na formularzu wg. wzoru ustalonego przez dyrektora CUW.
3. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do bieżącej aktualizacji list i kart zgłoszeń, o których mowa
w ust.. 2, nie później niż w terminie 7 dni od zaistniałej zmiany.
4. Dyrektorzy szkół, najpóźniej z 5-dniowym wyprzedzeniem, informują organizatora dowozu
o planowanych zmianach w organizacji zajęć w szkole, które wiążą się z potrzebą zmiany rozkładu dowozu uczniów.
5. W drodze do szkoły, od momentu wyjścia ucznia z autobusu przy szkole, a w drodze powrotnej
ze szkoły, do momentu wejścia ucznia do autobusu - opiekę nad uczniem, sprawuje szkoła.
6. Na przyjazd dzieci do szkoły oczekuje nauczyciel pełniący dyżur w świetlicy szkolnej lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
7. Po zakończeniu zajęć uczniowie objęci dowozem oczekują w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, do godziny odjazdu autobusu szkolnego. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi odprowadza uczniów do autobusu.
8. W przypadku (dotyczy tylko odwozu), gdy uczeń spóźni się na odjazd autobusu szkolnego, szkoła ma obowiązek zorganizowania bezpiecznego powrotu ucznia do domu.
9. Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zasadami określonymi w statucie na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów w czasie przewozu.
§ 3. Uczeń
1. Z dowozu może korzystać każdy uczeń, który znajduje się na liście uczniów dowożonych i który wraz z rodzicami podpisał i dostarczył do szkoły kartę zgłoszenia ucznia, wg. wzoru ustalonego przez Dyrektora CUW .
2. Niedostarczenie do szkoły karty zgłoszenia ucznia w terminie do 5 września jest równoznaczne
z rezygnacją z dowozu ucznia do i ze szkoły.
3. Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych odbywa się na wniosek rodziców złożony w Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie, stanowiący załącznik wg. wzoru ustalonego przez Dyrektora CUW Złożenie wniosku o zorganizowanie dowozu dziecka niepełnosprawnego do CUW lub dofinansowanie dowozu przysługuje:
1) rodzicom dziecka,
2) prawnym opiekunom, na podstawie stosownych upoważnień.
3. Uczniowie dowożeni autobusem mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekunów w autobusie.
4. Czekając na autobus uczeń zachowuje się kulturalnie, w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu jego i innych oczekujących osób..
5. Gdy podjeżdża autobus, uczeń stoi na przystanku, czekając, aż ten się zatrzyma; dopiero wtedy,
gdy opiekun otworzy drzwi, uczeń wchodzi do środka.
6. Po wejściu do autobusu, uczeń zajmuje miejsce wyznaczone przez opiekuna lub inne wolne miejsce siedzące.
7. Uczniom podczas jazdy nie wolno w szczególności:
1) wsiadać i wysiadać z autobusu szkolnego bez zgody opiekuna przewozu;
2) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, dewastować pojazdu;
3) zachowywać się w sposób hałaśliwy, wulgarny, bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób;
4) stosować przemocy wobec innych osób dojeżdżających;
5) rozmawiać z kierowcą i przeszkadzać mu w pracy;
6) dokonywać zniszczeń w autobusie szkolnym.
8. Do autobusu uczeń wsiada tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna.
9. Uczniowie wsiadają lub wysiadają z autobusu tylko na wyznaczonym i oznakowanym przystanku komunikacyjnym.
10. Uczniowie zobowiązani są stawiać się punktualnie na przystanku.
11. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu uczniowie zachowują szczególną ostrożność tak, aby nie narazić siebie i innych uczniów na niebezpieczeństwo wypadku. Zakazuje się przechodzenia przed maską i za tylnym zderzakiem pojazdu w czasie postoju.
12. W przypadku, gdy uczeń narusza wyżej wymienione zakazy i nie reaguje na uwagi opiekuna, opiekun informuje o tym dyrektora szkoły.
13. Uczniowie po przyjeździe do szkoły udają się do szatni, a następnie na świetlicę szkolną lub inne miejsce wyznaczone przez dyrektora szkoły albo bezpośrednio na lekcje.
14. Uczniowie oczekują na odwóz w świetlicy szkolnej lub innym miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
15. Ustalenia określone w niniejszym regulaminie obowiązują również uprawnione do dowozu dzieci z oddziału przedszkolnego.
§ 4. Rodzice/opiekunowie prawni
1. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu, aż do momentu wejścia ucznia do autobusu oraz odwożonych po zajęciach, z przystanku do domu, od momentu wyjścia ucznia z autobusu.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenia dokonane przez ich dzieci w autobusach (w postaci przywrócenia do pierwotnego wyglądu i użyteczności lub rekompensaty pieniężnej w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od zaistniałej sytuacji).
3. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani zapewnić dzieciom powrót ze szkoły w przypadku uczestnictwa dziecka w zajęciach dodatkowych, odbywających się poza godzinami planowanych odwozów na poszczególnych trasach.
4. Rodzic/prawny opiekun ucznia poniżej 7 roku życia bądź upoważniona przez niego osoba zobowiązany/a jest do jego odbioru z przystanku. W przypadku nieobecności rodzica/prawnego opiekuna, bądź upoważnionej przez niego osoby, dziecko przywożone jest do szkoły skąd po interwencji odbierają go rodzice. W takim przypadku rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest pokryć koszty przewoźnikowi wynikające z dodatkowego przejazdu.

 

 

§ 5. Opiekun przewozu/ kierowca
1. Opiekun przewozu jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie zgodnie z oświadczeniem wg. wzoru ustalonego przez Dyrektora CUW .
2. Opiekun decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z autobusu na ustalonych przystankach, podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. O każdej takiej sytuacji opiekun przewozu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować szkołę oraz organizatora dowozów.
3. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, w razie konieczność do udzielenia im pomocy przedmedycznej i wezwania pogotowia ratunkowego.
4. W przypadku wypadku lub awarii autobusu przewożącego uczniów, kierowca niezwłocznie zgłasza sytuację do organizatora przewozu, natomiast opiekun sprawuje opiekę nad przewożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
5. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania
z autobusu szkolnego oraz w trakcie przejazdu. Opiekun przewozu ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do autobusu do chwili wyjścia z pojazdu i przekazania ich po opiekę szkoły oraz za uczniów odwożonych ze szkoły od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
6. O nieodpowiednim zachowaniu uczniów w autobusie opiekun przewozu informuje dyrektora szkoły lub wychowawcę oraz organizatora dowozów.
7. Opiekun w trakcie realizacji przewożenia uczniów:
1) przebywa wewnątrz pojazdu szkolnego;
2) nadzoruje wsiadanie i wysiadanie uczniów, by odbywało się w sposób bezpieczny;
3) sprawdza czy wszyscy uczniowie weszli do pojazdu i zajęli miejsca siedzące;
4) po zamknięciu drzwi pojazdu opiekun daje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy;
5) opiekun zajmuje dowolne miejsce w autobusie zapewniające mu dobrą widoczność i obserwację zachowania uczniów w czasie jazdy;
6) opiekun po zatrzymaniu autobusu na przystanku otwiera drzwi, zawsze wysiada pierwszy,
i wypuszcza lub wpuszcza dzieci do autobusu.
7) na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe, w razie konieczności podejmuje interwencję w celu przywrócenia porządku; w rażących przypadkach opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy - w takim przypadku kierowca zobowiązany jest zatrzymać pojazd w sposób nie zagrażającym bezpieczeństwu na drodze,
8) w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów opiekun nie dopuszcza
do ich przewozu lub opuszczenia pojazdu na wyznaczonym przystanku.
8. Opiekun prowadzi ewidencję czasu pracy.
9. Opiekun oraz kierowca nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów
w autobusie. Opiekun powiadamia o fakcie znalezienia rzeczy nauczyciela lub opiekuna ze szkoły, do której dany uczeń uczęszcza oraz przekazuje tym osobom znalezione rzeczy.
10. Autobus odjeżdża po sprawdzeniu przez opiekuna obecności wszystkich uczniów objętych dowożeniem. Niezgodność stanu uczniów z listą dzieci dowożonych zgłaszana jest nauczycielowi, opiekunowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły.
11. Kierowca autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za:
1) kierowanie autobusem szkolnym w sposób zapewniający bezpieczeństwo przewożonych osób,
2) przestrzeganie przepisów prawa o ruchu drogowym,
3) przestrzeganie planu dowozu uczniów, zwłaszcza za punktualne przyjazdy i odjazdy
z przystanków,
4) współdziałanie z opiekunem w czasie postoju pojazdu, w sytuacji awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

§ 6. Obowiązki przewoźnika:
1. Terminowe dowiezienie uczniów do szkół i odwiezienie po zakończonych zajęciach;
2. Przewożenie uczniów autobusami wyłącznie sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci - ilość przewożonych osób nie może być większa niż określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu;
3. Właściwe oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami prawa o ruch drogowym;
4. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy służące do przewozu dzieci i młodzieży;
5. W przypadku awarii autobusu zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego warunki określone w powyższych punktach.
§ 7. Przepisy końcowe
1. Niniejszy Regulamin przedstawiony będzie wszystkim przewożonym uczniom oraz ich rodzicom (zgodnie z oświadczeniem wg. wzoru ustalonego przez Dyrektora CUW). Ponadto Regulamin będzie dostępny u dyrektorów szkół z terenu Gminy Szprotawa oraz w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Szprotawie. Dane osobowe zgromadzone w procesie organizowania dowozów przetwarzane są przez CUW zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, ze zm. Dz. U. z 2018 poz. 1669, Dz. U. z 2019 poz.730) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu organizacji dowozu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmują:
1) podczas trwania przewozów – opiekun wraz z kierowcą;
2) w innym czasie organizator przewozów w uzgodnieniu z dyrektorami szkół.
3. Zmiany zapisów niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Nieznajomość niniejszego Regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności porządkowej za jego nieprzestrzeganie. Zobowiązuje się wszystkich uczestników do zapoznania się z regulaminem dowozów szkolnych.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r..

 

Potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu:

....................................... ................................ ................................................................
dyrektor Szkoły Podstawowej w Wiechlicach dyrektor Szkoły Podstawowej w Siecieborzycach

……………………………………………… ………………………………………….
dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem dyrektor Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym
.

...................................... ............................................
dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szprotawie

 

...............................................................
Dyrektor CUW

 

.............................................................................................................................................................
przewoźnicy

 

 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami, które odbędą się 21 listopada br. o godz. 16:00.

Serdecznie zapraszamy rodziców na konsultacje z nauczycielami, które odbędą się 17.10. br. i trwać będą od 16:00 do 18:00.

budzet uczniowski tlo salezjanie
Do dnia 15 lutego do Rady Rodziców wpłynął tylko jeden projekt w ramach budżetu uczniowskiego - projekt klasy V D. Projekt dotyczy wykonania naklejek edukacyjnych w j. angielskim i umieszczenia ich na schodach prowadzących na I piętro obok gabinetów 11 i 4.
Projekt został  sprawdzony i zaaprobowany pod względem merytorycznym i formalnym. Klasa uzyskała także wymagany procent wpłat na RR. 
W związku ze zgłoszeniem tylko jednego projektu do budżetu uczniowskiego, Rada Rodziców podjęła decyzję o odstąpieniem od głosowania przez uczniów na wybrany projekt.
Niniejszym więc ogłaszamy, że projekt klasy V D został wybrany do realizacji w ramach budżetu uczniowskiego.
Gratulujemy!

Termin składania projektów został wyznaczony do 15.02.2019 r. Najpóźniej do 15.03.2019 zgłoszone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i zostaną ogłoszone na stronie szkoły. Od tego momentu uczniowie mają 14 dni na głosowanie na wybrany projekt. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 7 dni od zakończenia głosowania. Projekt, który wygra musi być zrealizowany do 31.08.2019.

Kwota budżetu to 1 000 zł.

Ze środków budżetu mogą być finansowane zadania mające na celu rozwój w sferze oświatowej, kulturalnej, sportowej oraz przyczyniające się do zwiększenia komfortu pobytu uczniów na terenie szkoły.

 Do zgłoszenia pomysłu uczniów wymagane jest

- zaangażowanie co najmniej trzech uczniów

- wpłaty na Radę Rodziców w klasie zgłaszającej projekt muszą być na poziomie min. 90%

- pisemne oświadczenie co najmniej jednego rodzica z klasy o udzieleniu pomocy i nadzorowaniu realizacji projektu

Formularze zgłaszania projektów będą dostępne  w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. Tylko czytelne formularze zostaną przyjęte do rozpoznania.

 

Budżet uczniowski - dokumentacja

Połącz się z nami

Kontakt

tel/fax: 68 376 75 53
ul. Brzozowa 17 67-300 Szprotawa
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Sekretariat przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 14:30.