Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”

  umiem plywac     Nowy rok szkolny dla uczniów naszej gminy rozpoczął się na sportowo. Kontynuujemy III edycję Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Program dedykowany jest dla uczniów najmłodszych klas wszystkich szkół podstawowych w Gminie Szprotawa i jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki, a także przez Gminę Szprotawa oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny Szprotawa. Realizatorem zadania jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Szprotawie.

W tym roku szkolnym w sezonie jesiennym ( wrzesień- listopad) w programie uczestniczy kolejnych 90 uczniów ze Szkół Podstawowych Gminy Szprotawa( Szkoły Podstawowej w Wiechlicach, Lesznie Górnym, Siecieborzycach, Długiem oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Szprotawie).

     Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Głównymi celami tego programu są:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Dzięki Programowi „Umiem pływać” dzieci uczestniczą jest w dodatkowych zajęciach sportowych jednocześnie podejmują aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Zajęcia z pływania są również atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.

Zajęcia te, to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Jednym z istotniejszych zadań programu jest świadomość zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów, na co autorzy programu zwracają szczególną uwagę, podczas jego realizacji. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów wodnych.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania w wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika ( 2 godziny tygodniowo). Zajęcia realizowane są na basenie „Arena” w Żaganiu. Końcowym elementem zajęć ma być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu z podstawowych umiejętności pływania oraz konkurs o tematyce profilaktycznej.

     Zajęcia prowadzone są w milej i przyjaznej atmosferze. Dzieci chętnie w nich uczestniczą i są bardzo zaangażowane.

Dane teleadresowe

ul. Brzozowa 17

67-300 Wiechlice


 tel: 68 376 75 53


 e-mail: sekretariat@spwiechlice.pl

Media

Odwiedź nas na Facebooku

odwiedź nasz profil na facebooku

 

 

 

 Nasz kanał na Youtube

kanał na YouTube